top > Directory

Directories

NUSD/Anat2
Department of Anatomy
1-8-13 Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8310 JAPAN
Fax: +81-3-3219-8319 / Phone: +81-3-3219-8121

ISOKAWA, Keitaro 
Professor and Chair

Phone: +81-3-3219-8111
isokawa.keitaro@nihon-u.ac.jp

YAMAZAKI, Yosuke
Assistant Professor

yamazaki.yosuke@nihon-u.ac.jp

YUGUCHI, Maki
Research Assistant

yuguchi.maki@nihon-u.ac.jp

SHIGA, Reiko 
Part-time Secretary

shiga.reiko@nihon-u.ac.jp

Graduate Students
TAMAKI, Riichiro
HONJO, Bin

Adjunct Instructors for Undergraduate Education
Dr. ARITA, Maki
Dr. FUJINAMI, Kazunori
Dr. HISHIKAWA, Hideki
Dr. HONJO, Bin
Dr. ISHIZAKI, Takahiro
Dr. KANAZAWA, Hirofumi
Dr. KISHI, Shigeto
Dr. NAMBA, Yuichi
Dr. MATSUI, Hiroyuki
Dr. MATSUYAMA, Mariko
Dr. MORIKAWA, Tamotsu
Dr. OGAWA, Akihiro
Dr. OHTSU, Hiroshi
Dr. SAITO, Noboru
Dr. SHIMIZU, Rie
Dr. SHINOZUKA, Keizo
Dr. SHIRATO, Masayuki
Dr. TAKAGI, Hideo
Dr. WAKAO, Koichi
Dr. YAMAMOTO, Koji
Dr. YAMAMOTO, Tatsuya
Dr. YOKOYAMA, Kouichi